20 vị Trung Quốc công nghệ mỹ thuật đại sư từ trước đến nay (cập nhật 2022)

Trung Quốc công nghệ mỹ thuật đại sư là danh hiệu được nhà nước Trung Quốc trao tặng cho những người hoạt động trong lĩnh vực thủ công trong nước. Việc phong tặng được thực hiện mỗi 5 năm. Việc tuyển chọn và phong tặng danh hiệu này thu hút được nhiều sự quan tâm, cũng như quy trình tuyển chọn rất khắc khe.

Từ năm 1979 đến năm 2022 việc tuyển chọn phong tặng danh hiệu đại sư đã diễn ra được 8 kỳ, trong đó có tổng cộng 20 vị đại sư về nghệ thuật và thủ công lĩnh vực tử sa (hay gọi là Đại sư cấp quốc gia).

Các vị đại sư được phong tặng qua các năm:

1988
顾景舟 (Cố Cảnh Chu)

1993
蒋蓉 (Tưởng Dung)
徐秀棠 (Từ Tú Đường)
吕尧臣 (Lã Nghiêu Thần)
汪寅仙 (Uông Dần Tiên)

1997
徐汉棠 (Từ Hán Đường)
谭泉海 (Dàm Tuyền Hải)

2006
李昌鸿 (Lý Xương Hồng)
周桂珍 (Chu Quế Trân)
顾绍培 (Cố Thiệu Bồi)
鲍志强 (Bào Chí Cường)

2012
曹亚麟 (Tào Á Lân)

2018
毛国强 (Mao Quốc Cường)
吴鸣 (Ngô Minh)
季益顺 (Quý Ích Thuận)
葛军 (Cát Quân)

2022
华健 (Hoa Kiện)
吕俊杰 (Lã Tuấn Kiệt)
王潇笠 (Vương Tiêu Lạp)
谢强 (Tạ Cường)

———————-

1. CỐ CẢNH CHU 顾景舟 (1915-1996), phong năm 1988, ông là bật thầy về tử sa, nổi tiến khắp thể giới, các tác phẩm của ông được các bảo tàng và người chơi sưu tầm.

2. TƯỞNG DUNG 蒋蓉 (1919-2008), phong năm 1993, bà là bật thầy về tử sa họa khí, nổi tiếng với nhiều tác phẩm họa khí.


3. TỪ TÚ ĐƯỜNG 徐秀棠 (1937), phong năm 19934. LÃ NGHIÊU THẦN 吕尧臣 (1940), phong năm 1993


5. UÔNG DẦN TIÊN 汪寅仙 (1943-2018), phong năm 1993


6. TỪ HÁN ĐƯỜNG 徐汉棠 (1932), phong năm 1997


7. ĐÀM TUYỀN HẢI 谭泉海 (1939-2017), phong năm 1997

8. LÝ XƯƠNG HỒNG 李昌鸿 (1937), phong năm 2006

9. CHU QUẾ TRÂN 周桂珍 (1943), phong năm 2006

10. CỐ THIỆU BỒI 顾绍培 (1945), phong năm 2006

11. BÀO CHÍ CƯỜNG 鲍志强 (1946), phong năm 2006

12. TÀO Á LÂN 曹亚麟 (1955), phong năm 2012

13. MAO QUỐC CƯỜNG 毛国强 (1945), phong năm 2018

14. NGÔ MINH 吴鸣 (1957), phong năm 2018

15. QUÝ ÍCH THUẬN 季益顺 (1960), phong năm 2018

16. CÁT QUÂN 葛军, phong năm 2018

17. HOA KIỆN 华健 (1964), phong năm 2022

18. LÃ TUẤN KIỆT 吕俊杰, phong năm 2022

19. VƯƠNG TIÊU LẠP 王潇笠 (1971), phong năm 2022

20. TẠ CƯỜNG 谢强 (1966), phong năm 2022

Trên đây là danh sách và chân dung của 20 vị đại sư cấp quốc gia về ngành tử sa ở Trung Quốc tính đến thời điểm hiện tại (năm 2022).

29/9/2022 Thanh Phú (tusa.vn) tổng hợp và dịch.

Similar Posts

Trả lời